HUISHOUDELIJK REGLEMENT W.V.D. vzw - WVD Mechelen

versie januari 2004


1.Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de interne reglementering. Het lid onderwerpt zich tevens aan alle voorschriften welke de club worden opgelegd door overheden, inzonderheid de beheersautoriteit voor het domein dat de club voor haar werking gebruikt, alsmede aan de beslissingen van de Raad van Bestuur. Het lid leest daartoe aandachtig het clubblad en de aankondigingen ad valvas. Ieder lid ontzegt zich elke daad of nalatigheid welke op enige manier schadelijk kan zijn voor de club of andere leden.

Inbreuken kunnen leiden tot formele vermaning, schorsing en zelfs uitsluiting uit de club.

De algemene vergadering van de vereniging, of een afvaardiging daarvan, fungeert als eventueel beroepsorgaan tegen gebeurlijke sanctionering.

2.De toepasselijke tarieven voor lidmaatschap en ligplaatsen worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. De verschuldigde bedragen zijn vanaf het eerste kwartaal verschuldigd en moeten uiterlijk een maand na uitnodiging daartoe worden vereffend op de gevraagde manier.

Het lidmaatschap is pas voltrokken na mededeling aan de club van de opgevraagde en door de overheid aan de sportfederaties opgelegde persoonsgegevens.

De leden kunnen worden verplicht om jaarlijks volgens een beurtrol een aantal uren karwei- en reddingsdienst te verrichten. Het bestuur kan de hoogte vaststellen van het bedrag dat kan worden gevraagd om vervulling van deze verplichting te verzekeren, en kan bij gebrek aan vervulling van de vastgestelde beurtrol zonder schriftelijk te bevestigen verontschuldiging en voorstel tot andere aanduiding, deze borg als definitief verworven beschouwen.

3.De bemanningsleden/de vaartuigen moeten verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid wegens schade aan andere leden en derden (check daartoe Uw familiale polis). Op vraag van het bestuur moet het bewijs hiervan worden voorgelegd. Het bestuur kan de leden aansluiten bij een collectieve verzekering voor bepaalde zaken. De leden zijn voor de rest actief op eigen risico en vrijwaren de club van elk verhaal wegens lichamelijke of stoffelijke schade, overkomen tijdens het vertoef in de clubaccomodaties en op het water.

De gebruikers van het watervlak staan in de eerste plaats zelf in voor hun veiligheid, o.m. door het dragen van drijfhulp. Een zwemvest is verplicht wanneer de Y-vlag (schuin gestreept rood-geel) is gehesen aan de hoofdmast van de club, of tijdens wedstrijd ook op het comitéschip. Tijdens aanwezigheid in de club, zijn de meerderjarigen steeds zelf verantwoordelijk voor de minderjarigen uit hun gezin.

De leden kunnen worden verplicht tot periodieke voorlegging van een medisch geschiktheidsattest. Sporters die blijk geven van sporttechnische onkunde, kunnen worden gevraagd hun vaardigheden te bewijzen en, bij weigering of discretionaire vaststelling van kennelijke gebreken door het bestuur, de toegang tot het watervlak worden ontzegd.

4.Het watervlak is voorbehouden aan zeilen en windsurfen door leden, cursisten en andere geregistreerde bezoekers. Daarbij horen al dan niet gemotoriseerde organisatie-, volg-, reddings- en bergingsvaartuigen van de club. De watersportbeoefenaars geven steeds gevolg aan de eventuele richtlijnen van de gemandateerden op deze vaartuigen, inzonderheid indien behorend tot een wedstrijdorganisatie of lesgevers die moeten instaan voor de veiligheid van cursisten. Behoudens aan- en afmeren, dienen vaartuigen 15 meter van de oevers te blijven waar vissers actief zijn. Deze regel geldt niet waar een wedstrijdboei zich eventueel korter bij de oever zou bevinden. Andere dan hoedepersonen van minderjarige cursisten en geregistreerde bezoekers, kunnen uitsluitend door een bestuurder of vlootkapitein worden uitgenodigd, maar dienen te worden ingeschreven in het gastenboek.*

Het aantal personen op een vaartuig mag slechts 1 meer bedragen dan de gebruikelijke standaardbemanning. Elke gebruiker van het watervlak wordt geacht bij noodzaak te kunnen zwemmen.Behoudens overmacht, geldt evenwel een principieel en algemeen zwemverbod.

5.De vaartuigen en bepaald toebehoren mogen slechts worden gestald binnen de grenzen van de formeel toegewezen plaats. Vaste ligplaatsen kunnen niet worden overgedragen zonder toestemming van de bestuursverantwoordelijke. Alle achtergelaten onderdelen moeten intact zijn en worden gemerkt met lidnummer en eventueel zeilnummer. De houders van een plaats staan zelf in voor orde, beveiliging, reinheid en zindelijkheid van de plaats en het vaartuig, dat op de spiegel bovendien moet worden voorzien van het lidnummer, waartoe de club normaliter een speciale (jaar)sticker bezorgt Onderhoudsmateriaal kan met akkoord van een clubverantwoordelijke ter plekke worden uitgeleend, in principe steeds mits waarborg.

De houders van een ligplaats zijn zelf verantwoordelijk voor schade die kan worden toegeschreven aan gebrek aan beveiliging en andere onachtzaamheid, zonder verhaal op de club. Uitrusting die niet voldoet kan in quarantaine worden geplaatst of aan de ketting gelegd. Vrijgave is pas mogelijk na het in orde stellen, en betalen van de nog verschuldigde bedragen.

Houders van ligplaatsen die deze niet ontruimd hebben uiterlijk de eerste zondag na 14 december, worden verondersteld het gebruik voor een bijkomend jaar voort te zetten. De gebruikers van de stallingsmogelijkheden kunnen uiteindelijk door het bestuur worden verplicht een waarborg te deponeren voor eventuele schadeberokkening door onachtzaamheid en verwijderingskosten bij achterlating. Indien de vraag om ligplaatsen groter is dan het aanbod, kan het bestuur objectieve criteria voor toekenning uitwerken.

6.Het clubhuis is normaliter toegankelijk iedere zater-, zon- en –feestdag, behoudens jaarlijkse sluiting, van 10 tot 19 uur. Gedurende de zomerperiode en op wedstrijddagen, kan het clubbestuur de uren aanpassen, hetgeen dan publiek zal worden gemaakt. Bij het betreden van het domein, moet elk lid zijn lidkaart kunnen voorleggen. Voor de toegang tot het water, kan het bestuur het aanbrengen van een herkenningsteken verplichten indien nodig.

Bij het verlaten van de installaties, vergewist elk lid zich ervan of hij/zij de laatste is, en sluit in voorkomend geval de deuren/poorten.

7.Behoudens uitdrukkelijke, tijdelijke afwijking, horen voertuigen en trailers enkel thuis op de parking buiten de omheining, tussen de lijnen. De toegang moet te allen tijde gevrijwaard blijven voor vervoer in opdracht van de club en hulpdiensten. De gebruikers van de accomodaties nemen hun afval zo veel mogelijk mee en verwerken het zelf.

Honden zijn slechts toegelaten aan de leiband, en voor zover ze geen hinder veroorzaken.

 

*Zie Co-lidmaatschap